Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

10 Haziran 2012 Pazar

İSLAMDA YÖNETİM

İSLAMDA YÖNETİM DEMOKRASİDİR İslamın benimsediği idari yapı danışma(şura) üzerine kurulması gerektiğinden hareketle herhangi bir diktatörün şahsa dayanan OTOKRASİ, Kendisinde ilahi bir statü olduğundan ortaya çıkan kişinin idaresindeki TEOKRASİ ,Üstün azınlık sınıfının hakimiyetine dayanan OLİGARŞİ,Kişilerin heva heveslerine göre idare edilenDEMOGOJİ,parası çok olanın,medyayı iyi… kullananın,sülalesi ve çevresi güçlü olanın,sermaye guruplarıyla arası iyi olanın seçilebildiği,din dıışı partilerin başa geçebildiği,insanların icat ettiği anayasanın değiştirilebildiği,haramın,helal,helalında haram yapılabildiği bugünkü LAİK DEMOKRASİ, egemenliğin dolayısıyla hüküm vermenin insana ait olduğu LAİK CUMHURİYET v.b bugün var olan hiçbir idari yönetim islami yönetim değildir.Bunları tek tek ele alırsakOTOKRASİ:İslam ın ilk yılları asla teokrasi yönetimi değildir.Çünkü peygamberimiz(sav) hasta yatağında yatarken tüm ısrarlara rağmen kendinden sonra başa geçecek kişiyi belirlememiştir.Eğer teokratik yönetim uygulasaydı. kendinden sonra ya kızını, ya hem amacasının oğlu hede damadı olan hz.Aliyi, veya fıkıhta söz sahibi olan ve yönetme vasfı olan hz. aişeyi tavsiye ederdi ama asla kimseyi tavsiye etmediği gibi kimseyede işaret etmemiştir.Ve hz ebu bekir şura ve beyat sistemiyle başa gelmiştir.TEOKRASİ:Teokraside değildir. çünkü eğer teokrasi yönetimi olsaydı başa ehli beytten birisi geçmesi gerekti.Bu da olmamış ehli beytten olmayan hz. Ebubekir başa geçmiştir.OLİGARŞİ:eğer olgarşi olsaydı peygamberimizin sülalesinden birisi olurdu.ilam idari bakımıdan uyması gereken herhangi bir sistem tesbit etmemiştir.ancak idari sistemin adaleti tahakkuk etttirmesi için gerekli sabit ve değişmez hükümler koymuştur.Zira insanların ihtiyaçları,bulundukları cemiyetlerin zaman ahvalin değişmesiyle değişecektir.Allah(cc) Kuranda tafsilatlı ve sınırlı hükümler tesbit etseydi .Şüphesiz müslümanlar zorluklarala karşı karşıya kalmış olacaklardı.Bundan dolayı Allahın kuranda asli hükümleri zaman ve mekana göre değişmeyen genel hükümler koyarak ayrıntıları ve tafsilatı Kuranın asli hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla milletlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarruflarına terketmesi ilahi bir hikmet icabıdır.İşte islamın esas ve değişmeyen idari kurallarından biri şura dır.şura istişsre etmek demektir.istişare herhangi bir konuda doğruya ulaşmak için başkasının görüşlerine başvurmak demektir.Toplanıp istişare yapan topluluğada şura denir. Şura islam şeriatinin bir kaidesidir.Bu yüzden kuran-ı kerimin bir suresinin adı şura suresidir. ŞURA MECLİSİ ALLAHIN EMRİDİR Şura suresinde şura meclisi kurmayı ve istişare yapmayı Allah(cc) emretmektedir.Şura demokratik nizamın temelidir. o nedenle islamda devlet nizamının demokrasi ile bağdaşmadığını iddia edenler.islam yönetimi teokratik ve krallık yönetimidir diye iddia edenler.yanılmaktadırlar.geröek demokrasi islam nizamında mevcuttur.Elbette kasteddiğimiz bugün geçerli olan ve hala ta…m oturmamış olan laik demokrasi değildir.kuranın nuzulunden 1400 yıl sonra hala krallık yönetimi hakimken kuranın ve islamın şurayı emretmesi,4 halifenin seçimle iş başına gelmesi islamın demokrasiye verdiği önemi ispatlamaktadır.Ve gerçek çağdaş ileri ve aydın ın kim olduğuda ortaya çıkmaktadır.Nitekim bakınız ayet ne buyuruyor.(şura.38)”Onların işleri aralarında danışma iledir.”Bu ayetten açıkca anlaşılıyorki istişare farzdır.”hangi işi yapmaya kalkarsa istişare etmelidirler. istişare emri iansanlara farz kılınmamış idarecilerede farz kılınmıştır.Bırakın idarecileri vahiy ile direkt görüştüğü, hadisi kutsiler ile direkt konuştuğu peygamberimize bile bize örnek olması açısından istişareyi emretmiştir.işte ayet(aliimran.159)”onları affet onlar için istiğfar et işlerde onlara danış.”İşte bu ayetin gereğini peygamberimiz yerine getirmiştir.şöyleki savaşalrın bir çoğunda kendisi hem allahtan vahiy ile desteklenen peygamber,hem kendi dediğini yaptıracak ve kimsenin karşı çıkamayacağı hükümdar, ve savaşı yönetmeye tam yetkili ordu komutanı olduğu halde.Bedir savaşında ele geçirilen esrilerin durumunu yanındakilerle istşare etmiş ve kendi istediği değil şura meclisinin aldığı kararı uygulamış fidye karşılığında esirler serbst bırakılmıştır.Yine hendek savaşında şehrin etrafına hendek kazılması fikri peygamberimizin değil.şura meclisinin kararıyla olmuştur.Uhut savaşına da düşmanın dışarıda karşılanması fikri peygamberimizin değil şura meclisinin kararıdır.Savaşta bile istşareye önem veren bir dini dikdatörlükle suçlamak abesle iştigaldir.Hudeybiyede,taif seferinde,ifk hadisesinde,ezan konusunda,ve birçok konuda istişarede bulunmuş tur.Ebu hureyre peygamberimizden çok istişare yapan etrafındakilere danışan bir insan görmedim demiştir.Bu nedenle hiçbir idareci istşareden muaf olamaz. peygamberine bile istişareyi emereden dinin yöneticilere istişare etmemiş olması düşünelemez. işte bu nedenle 4 halife zamanında istişareye büyük önem verilmiş. hz ömer halifeliği zamanında hz osman,hz.ali.abdurrahman.b.avf,muaz.b.cebel,ubey .b.kaab,zeyd .b.sabit ten müteşekkil istişare heyeti kurmuştur. İSLAMDA İSTİŞARE FARZDIR İslamda istişare sistemi çoğunluk yada azınlık farkı gözetmeksizin.inkan dahilinede herkesin görüşünü almayı gerektirmekte bunun yanında görüşler içinde tercihe şayan olanın parmak hesabıyla değil derin ve atarafsız akli araştırması neticesi tesbit edilmiş olanın tatbik mecburiyetini içermektedir.Bu sistem iktidar nazariyesinde bir yenilik olup.akseriyetin ekseriyete tahak…kümünü saf dışı etmektedir.Bununla beraber islami müşavere sistemi arzu edilen niticeye varabilmesi için pedegojik hazırlık devresine ihtiyaç vardır.Devlet başakanlarının istişare edeceği heyet değişik bir kadro teşkil etmelidir.Bazen uhut savaşunda olduğu gibi çoğunluğun görüşü benimsenmiş . bazen havazın ganimet taksiminde olduğu gibi istşare heyetinin tamamının oluruyla karar verilmiş. bazende bedir esirlerin de olduğu gibi bilirkişi şura heyeti oluştutlup karar verilmiştir.Bazende galafanın çekilme meselesinde olduğu gibi bilirkişi olan said b. muazve sait .b. ubadenin kararı benimsenmiştir.Görüldüğü gibi gerçek demokrasinin bütün örnekleri peygamberimiz zamanında yaşanmıştır.ve benimsenmiştir.ve gösterilmiştir.anacak şura meclisi ne şekilde olursa olsun alınan karar keyfi bir idare diktatörlük ve zulum ve adaletsizlik amacıyla kullanılamaz.Devlet başkanı ile şura meclisi arasında anlaşmazlık çıkması halinde ihtilaf konusu tartışılır.incelenir.Sonra görüş bildirecek bilir kişiden oluşan hakem heyeti oluştururlur.nitekim hz ömer bunu tatbik etmiştir.Şama giderken yolda veba hastalığı başgöstermiş.yola devam konusunda hitilaf etmiştir.şura heyeti ile aralarında anlaşma olmayınca kureyş büyüklerinden hakem heyeti kurmuş Onların geri dönelim teklifini kabul ederek geri dönmüştür.(Buhari.tıp,30.müslim.selam.98.muvatta . medine.22)İstişare ile siyasi,içtimai,askeri v.b. bütün meselelerin en doğru çözüme kavuşması mümkündür.Kişi ne kadar akıllı,zeki,ve tecrübeli olursa olsun.istşareye önem vermedikçefaydalı sonuçlara ulaşılması ve problemleri güzel bir şekilde çözmesi pek mümkün değildir.Zira peygamberimiz(sav) insanların en akıllı en zekisi olduğu halde ,Allah(cc) tarafından bizzat vahiyle ertibat kurabildiği halde öyleya savaşta cenabı hakka nesıl savaşmak gerektiğini sora gelen vahye görede harket ederdi ama burada bizlere örnek olmak vardır belki bilmediğimiz başaka hikmetler vardır.Topulumun düştüğü hataların çoğunluğu istişare etmeden verilen kararlar neticesinde olmuştur.Bilhassa ticarette iş adamalrı para benim diyerek istişare yapmadan karar vermekte ve böylece çoğu iflas etmektedir. İSLAM KRALLIK VE PADİŞAHLIĞI YASAKLAR İslam zorbalardan ,krallardan,firavunlarad,imparatorlardan,meliklerden asla hoşlanmaz.(kehf.79)”Arkalarında her sağlam gemiyi zorla alan bir melik vardı.”(neml.94)”Şüphesiz melikler bir ülkeye girdiklerinde orayı ifsat ederler.O hülke halkının aziz olanlarını zelil ederler.Onlar böyle yaparlar.”HADİS:”halifelik melikliğe dönerse kötü yönde pekçok olaylar …gerçekleşir”(Ebu davut.cihat.35.)Nitekim peygamber efendimizin bu engin ileri görüşlülüğü doğru çıkmış.Hz Ali zamanında Şam valisi olan muaviye melik olabilmek için peygamberimizin bütün sülalesinin öldürülmesi gerktiğine karar vermiş.Önce peygamberimizin damadı ve amcasının oğlu halife Hz Ali ile peygamberimizin sevgili eşi Hz. Aişe annemizi sıffın(deve) savaşında karşı karşıya gelmelerine sebep olmuş tamamen ehli beytten 70 kişi nin ölmesine sebep olmuş bununla yetinmeyip sırasıyla Hz aliyi. sonra oğlu yezid peygamberimizin biricik torunları hz hasan ve hz. hüseyini bizzat şehit etmiş ve peygamberimizin sülalesinden hiç kimse bırakmamıştır.soyunu tamamen kurutmuştur.Daha sonra zorla yönetimi ele geçirmiş kendi ismi altinda yani Emevi devletini kurmuş. seçimle iş başına gelmeyi kaldırmış( ayetlere rağmen )üstelik bunu din adına yaptığını iddia etmiş. Bununlada yetinmeyip kurani kerimin ayetlerinde nesh vardır bazı ayetlerin hükmü kaldırılmış diyerek ve kuranın ayetlerini hiç kimse anlamaz diyerek istediği şekilde kafasına göre ayetleri yorumlatarak krallığını sağlama almış ona karşı gelen alimleri ya öldürtmüş yada imam hanefi gibi hapislerde ölmesini sağlamış ve kendi kafasına göre fetva veren alimlerle islama en büyük darbeyi vurmuştur.İslam düşmanlarınan eline büyük kozlar vermiştir.şimdi bile bütün islam düşmanları islamiyetin yönetimini babadan oğla geçen krallık olduğunu savunmakta, islamda recm taşlayarak adam öldürme cezasının olduğunu savunmakta . 4 karı alma emrinin olduğunu savunmakta .kadına bir erkeğe iki hisse verilir diye savunmakta böylece islama onarılmaz yaralar açılmaya hala devam edilmektedir.islam gerici yobaz bir din olarak lanse edilmektedir.Bunun vebali ve günahı muviye ve oğlun yezidin üzerindedir.oğlu yezit peygamberimizin göz nurları sevgili torunları nı öldürmenin mükafatı olarak melik olmuştur. babasından sonra .Ama ne yazıkki öyle bir beyin yıkamışlarki peygamberimizin sülalesini savunan muaviye ve yezide laf söyleyen benim gibileri alevilikle suçlayan dindar inaçlı kardeşlerimiz var be kardeşim sen peygamberimizi sevmiyormusun seviyorsun o halde onun soyunu kurutan adamı nasıl olurda savunursun.Onun koymadığı hükümleri koyan ,islama en büyük zararı veren bu kişileri nasıl savunursun. neymiş sahabilere dil uzatılamazmış peygamberimizin öz amcası ebu leheb ve karısına Allah(cc) bizzat beddua etmiyormu. elleri kurusun demiyormu tebbet suresinde Halbuki adam ne peygamberimizin soyunu kuruttu ne de islamın ahkamını bozdu nede asırlar boyu müslümanların sırtına kambur vurdu müslümanların hakir görülmersine sebep oldu . tek suçu peygamberimize eziyet etmekti , Allah(cc) resulunu o kadar seviyorki onu üzen öz amcasını Kuranda lanetliyor ve kıyamete kadar her müslamanın lanetlemesine sebep oluyor . ya peygamberimizin soyunu kurutan bu mauviyeye ve yezide nasıl mauamele edecek hiç düşündünüzmü . Kaldıki Allah(cc)sahabi ye lanet ediyorsa biz niye etmeyelim. sayın okurlarım lütfen uyanalım lütfen gerçekleri görelim artık taassubu bırakalım. OY VERİRKEN DİKKAT Sayın okurlarım şimdi soruyorum size kuran-ı herimin nuzulu tamamlanmış. peygamberimiz(sav)vefat etmiş. Hz ebubekir,hz.ömer ,hz.osman ve hz ali devirlerinde islamın emirleri ve hakamı tam olarak yaşanmış.Fakat şam valisi olan hain ,münafık Allah lanet etsin(bana kimse çıkıp yok vahiy katibiydi yok bilmem neydi masallarını okumasın. müslümanların içine giren müslüman girip islama… en büyük darbeyi adan kişiye hz muaviye diyenlerede yazıklar olsun. Be hey gafil hz. Aliye biat etmeyen(sizden olanlara biat edin ayeti var) sonrada hz ali başta olmak üzere tüm peygamberin sülalesini şehit eden sahabe arasına fitne sokup peygamberimizin damadı ve amcasının oğlu ile eşini şavaştıran, şura suresi ve şura ayetlerini yok sayıp krallık yönetimini getiren,kurandaki ayetler birbirinin hükmünü kaldırmıştır diyerek onlaraca ayeti yok sayan, ve bu şekilde işine geldiği gibi hüküm veren. bir münafığa sen nasıl hz. dersin nasıl saygı gösterirsin de bana Allah aşkına.Allahın laneti, muaviyenin, oğlu yezidin ve bile bile onları sevenlerin üzerine olsun. Sayın okurlarım bize sıkça sorulan bir soru var.Acaba oy veren kişi verdiği oydan sorumlumudur. Oy vermesi sebebiyle hesaba çekilecekmidir?. Bunun cevabını bulmaya çalışalım.bunun cevabına geçmeden önce canım bir oydan ne olacak diye düşünenler yanlış düşünüyorlar. Lider seçilen kişi hep senin gibi bir oy verenler sayesinde lider oluyor.Bii bir oylara toplanıyor milyon oy oluyor.diyelimki iki lider var birisi 5 milyon oy almış diğeri 5 milyon bir oy almış yani bir oy fazla ne oluyor.Canım bir oydan ne çıkarmı deniliyor. hayır 1 oy fazla alan kişi lider oluyor.yani senin verdiğin bir oy o kişiyi lider yapıyor ki bunun örnekleri defalarca yaşanmıştır. Oy verirken aşağda sayacağım sebeplerden dolayı oy verilmemelidir. 1-NEFİS:(ego)(yusuf suresi.83)”Nefis daima kötülüğü emreder.”işte kötülüğü emreden nefis kişi oy kulanacağı zaman şöyle telkin yapar.sakın ha dürüst,dinine bağlı,vatanına bağlı,çalmayan,Allahtan korkan,adaletten yana olan fakiri düşünen,lidere oy verme ,onu başına getirme eğer o kişi başa gelirse senden alır fakire dağıtır.senin vergi vermene sebep olur. çalıştırdığın işcilerini sigortalı yapmanı ister, ihaleleri alamazsın,rüşvet veremez veya rüşvet yiyemezsin,dönen çarkına çomak sokar.Fakir paralanır sana mahkumiyeti azalır fakiri isrediğin gibi kullanamazsın,fakiri ezemezsin,onu 3 kuruşa köle gibi günde 12 saat çalıştıramazsın,lideri kafa kola alıp istediğini yaptıramazsın,suç işleyince cezanı çekmek zorunda kalacaksın,yaptığın yanına kar kalmayacak,doya doya alem yapıp içki içip fuhuş yapamayacaksın,kaçakcılık yapamıyacaksın.uyuşturucu kullanamayacak,ticaretini yapamıyacaksın,kumar oynayamıyacak oynatamıyacaksın,Senin villandan fakirlerde alacak senin, lüks arabandan fakirlerde alacak,havan bitecek, senin okuduğun okullarda onlarda okuyacak,senin geldiğin makamlara onlarda gelecek.Amn ha sakın ha o kişiyi iktidar yapma olmamsı içinde her türlü gücünü kullan,medya gücünü kullan,para gücünü kullan,makamını kullan,gücünü çevreni kullan ne yap onun iktidar olamasına mani ol.Syın okurlarım işte nefis bu ve buna benzer sebeplerden milletine faydalı olacak kişiyi değil, kendisine ve çevresine faydalı olacak kişiyi seçmekte seçtirmektedir. 2-MENFAAT: Maalesef dünya menfaat dünyası olmuştur.Bugünün insanının menfaati için satamıyacağı hiçbir değeri kalmamıştır. Menfaati için (mal,para,makam,şöhret,rütbe,çevre,çıkar) feda edemiyeceği hiçbir değeri kalmamıştır.Akrabasını,arkadaşını,dostunu,şerefini,haysiyetin ve en önemlisi namusunu gözünü kırpmadan feda edebilmektedir.Elbette istisnalar kaidei bozmaz.Ve menfaat için herşey istismar edilebilir.din ,diyanet aklınıza gelen herşeyi istismar etmekten asla rahatsızlık duymamaktadırlar.Onların menfaati için herşey mübahtır. içki,kumar,zina,adam öldürme,yalan,iftira aklınıza gelebilecek hertürlü kötülük onlar için gayet normaldir.Ve bunu yaparkende birşeylerin arkasına sakalanmayı iyi bilirler, yaptıkları haltlara kulp uydururlar, mesela vatan millet sakarya için bunları yapıyoruz derler. OY KULLANIRKEN ETKİLENDİĞİMİZ ŞEYLER AKRABALIK-AHBABLIK: Bazı insanlar hırsız olduğunu bile bile o makama layık olmadığını bile bile sırf akrabalık,dostluk,arkadaşlık,milliyetcilik,sülalacilik sebebiyle bile bile oy verir benden olsunda isterse hırsız olsun der. 4-PARTİ TAASSUBU: bazı insanlarda da aşırı parti sevgisi vardır.takım tutar gibi parti tutmaktadırlar.Partisinin her yaptığı doğru, parti…si asla hata yapmaz.öyle bir partiye tapma vardırki biri anasına avradına söğse kızmaz.Ama partisine en ufak söz söylense kıyameti koparır.Partisine adeta tapar. İşte böyle bir parti taassubu olan bir insanın sağlıklı karar verebilmesi mümkün değildir.partisi memlekete ne kadar büyük zarar verirse versin asla partisinden vazgeçmez. 5-HATIR İÇİN OY VERENLER:Bazı insanlarda sevdikleri birinin hatırı için bile bile hırsıza oy verirler.kendilerine ve topluma yazık ederler. 6-CAHİLLER: Bazılarıda bilmeden araştırmadan iy zannedip oy verirler.İşte belki Allah onları affeder.Elbette daha birçok sebep varsada sebep ne olursa olsun herkes verdiği oydan dolayı hesaba çekilecektir.Seçtiği lider memleketine vatanına milletine yararlı işler yaparsa onun aldığı sevaptan oy verende payını alacak eğre zararı varsa onun aldığı günahtan elbette payını alacaktır. Çünkü venabı hak işlenen zerre şerrin ve zerre hayrın karşılığını mutlaka göreceğimizi şöyle beyan ediyor.( ..)(feemmel misgale zerretin hayreyyereh veemmel misgale zerretin şerrey yereh.)Herkim zerre miktaı hayır işlerse karşılığını görür her kimde zerre miktarı şer işlerse karşılığnı görür.” Sayın okurlarım zerre miktarı hayrı ve şerri hesaba katan Allah(cc) koskoca bir memleketin milyonlarca insanın geleceğini kaderini yönlendiren yönetimden ve onu oraya getiren kişden hesap sormuyacağını iddia etmek en hafif ifade ile aptallıktır.Bakınız kıyamet gününde seçilen ve seçenler birbirini suçlayacak seçilenler bizim suçumuz yok onlar bizi seçti diyecekler.işte ayet(Araf.38)”Allah(cc) buyuracakki sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları ararsında sizde ateşe girin.Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecekler.Hepsi birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için Ey rabbimiz işte bizi bunlar saptırdılar. onun için bunlara bizden bir kat daha fazla azap ver.diyecekler.Allahta herkes için bir kat fazla azap vardır.Siz bilmezsiniz diyecektir.” Bu ayettende açıkca anşılacağı gibi önde giden liderler hem kendileri sapıp hemde emirleri altındakileri saptırdıkları için iki kat azaba uğracaklardır Onları seçenlerde iki kat azaba çarptırılacakalardır. çünkü o milyonlarca insanın günaha girmesine sebep olmuştur. Elbette bir insan günah işlese suçu kendinedir.Fakat işlediği suç milyonlarca inasanı etkiliyorsa elbette onların günahlarından da pay alacaktır.Aynı şekilde bir haramı icat eden kişi yapılan bütün günahlardan pay alacaktır. mesela adem (as) oğlu kabil ilk cinayeti işlediği için ve bu harama yol açtığı için kıyamete kadar işlenen her günahtan oda payını alacaktır. Hayra çığır açanda öyledir. OY VEREN OYUNDAN SORUMLUDUR Ey oy veren güzel kardeşim verdiğin oyun sorumluluğunu bil.Hem dünyanı hem ahiretini karartma ve milyonlarca insanın vebalini yüklenme unutmaki biz kendimizi düzeltmedikçe Allah(cc) Bizim dururmumuzu düzeltmez.işte ayet.(rad.11)”Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanları düzeltmez.”Bu ayette cenabı hakkın ne demek istediği açı…k değilmi.Siz böyle devam ettiğiniz müddetçe Allah için vatanınız için toplumun menfaati için değilde sırf nefsiniz ve menfaatiniz ,çıkarınız için oy vermeye devam ettikçe bende sizi süründürmeye devam ederim. Buyuruyor. Ve sizin verdiğiniz oylar neticesinde kasabanızda başa getirdiğiniz.kötü liderler peydahlanır.işte ayet(enam.123)”Böylce biz her kasabada aralarda bozgunculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık onlar yanlız kendilerini aldatırlar.Ama farkında olmazlar.” gördünmü ayet ne buyuruyor.siz oy verdiniz bende lider yaptım. siz istediniz. hem adamı sen seç vaya adamın zulumlarına katlan hemde allahı suçla başımıza neden bunu verdin diye sen getirdin onu başa hadi sen getirmedin diyelim niye zulmune razı oluyorsun neden onu almıyorsun ordan.ondan sonrada yandım allah diyorsun.bir memleketin helakına sebep olanlar o memeleketi yönetenlerdir buyrun ayet(isra.16)”Bir ülkenin helakına sebep ele başlarıdır.”işte sen liderini seçerek elebaşını seçerek ülkenin helakına sebep oluyorsun. Ama sanmaki Allaha bunun hesabını vermiyeceksin liderinle beraber sende huzura çağrılacaksın. işte ayet(isra.71)”Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağız.”Neymiş liderinle birlikte hzura çağrılacaksın eğer güzel işler yaptıysa liderin sende nasipleneksin kötü işler yaptıysa sende cezalanacaksın.ve yukarıdaki(araf.38) ayetinde geçtiği gibi muamele göreceksin.Demekki hem oy veren hemde oy verilen sorumlu oalacak hem kendi günhlarını hemde sebep oldukları milyonların güznahlarını yüklenecektir.Allah(cc) durup durup dururken hiçbir ülkeyi helak etmez. O adalet sahibidir. işte ayet(enam.131)”Gerçek şuki halkı habersizken rabbin haksızlık ile ülkeyi helak edici değildir.” demekki rabbim durup dururken hiçbir ülkeyi helak etmez mutlaka sebepleri verdır işte bir sebep ayette şöyle geçer.(” Bir ülke helak olacağı zaman o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler.Böylece o ülke helaka müstehak olur.Bizde orayı darmadağan ederiz.”(kasas.58)” Biz refahından şımarmış nice memleketi helak ettik.”(ankebut.31)” Elçilerimiz dedilerki biz bu memleket halkını helak edeceğiz çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.”(kasas.59)”Zaten biz anacak halkı zalim olan memleketi helak ederiz.’ NEDEN? KAFİRLER ZENGİN MÜSLÜMANLAR FAKİR (enbiya 11)”Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik.” Sayın okurum insanalara zulmeden taşkınlık yapan,haksızlık yapan,çalan çırpan yöneticilerin sonunu bakın (şura.42)”İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır.işta acıklı azap onlaradır.” Sayın okurlarım cenabı hak sabırlıdır acele etmez.yolan çıkan bir ülkeyi hemen… helak etmez. ona bir müddet tanır.O nedenle bugün zalim olan nice memleketler.Allahın takdir ettiği günü bekliyor.o gün geldimi allah(cc9 onları da ötekiler gibi helak edecektir.işte delili(isra.58)”Kafirlerin helakı için acale etme biz onların günlerini sayıyoruz.Ne kadar ülke varsa biz onların hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek ya azaplandıracağız.” Bugün dünyaya hakim olan ve dünyaya zulmeden Amerikanında sonu yakındır merak etmeyin.Sayın okurlarımyüce Allah ülkelerin helakında acele etmediği gibi insanların cezalandırmasındada acele etmez. Belli bir süreye kadar erteler ve sonunda ya dünyada ya ahirette yada ikisinde birden cezalandırır.işte ayet.(Fatır.45)”Eğer Allah(cc) yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı.yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı.Allah belli bir sure erteler ve cezalandırır.” NEDEN KAFİRLER ZENGİN MÜSLÜMANLAR FAKİR:bugün müslamanların tamamına yakını bu soruyu kendi kendilerine veya birbirlerine soruyor. En çok sorulan ve cevabı merak edilen soru budur. her konuda olduğu gibi kuran-ı kerimin bu soruyada cevabı vardır.işte cevap(Zuhruf.33-35)”Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesibulunmasaydı Rahmanı inkar edenlerin(kafirlerin)tavanlarını ve üzerlerine yaslanacakları koltuklarını da hep gümüşten yapardık.ve onları zinetlere boğardık.Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliliğidir.ahiret ise rabbinin katında Allahın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur”.Evet sayın okurlarım yanlış okumadınız hata yok kafirlere tavanları ve koltukları gümüş ve zinetlere boğmak istiyorum buyurduğu müslümanlar değil kafirler.allah(cc) yarattığı kullarını elbet biliyor.Ben kafirlere dünyada istedikleri herşeyi vermek istiyorum. çünkü ahirette nasipleri yok onların cenneti dünya fakat ben kafirlerin hepsini zengin edersem müslümanlar onlara heves eder. hepsi kafir olur.;ite bu yüzden ağırlıklı olarak onlara zenginlik versemde müslümanlarada zenginlik veriyorum. kafirlerin kimisine fakirlik veriyorum ki müslümanlar onlara heves edip kafir olmasınlar. ama böyle olmasına rağmen bazı inancı zayıflar maalesef dinlerini değiştirebilmektedirler. Şimdi anladıkmı neden kafirler zengin müslümanlar fakir şimdi anladıkmı Allah (cc) habibim dediği en çok sevdiğim dediği sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım dediği. alemlere seni rahmet olarak gönderdiğim dediği peygamberimizi niçin yetim ve öksüz büyüttüğünü, erkek çocuk larını niçin yaşatmadığını, niçin açlıktan karnına taş bağlayacak kadar fakir bıraktığını anladınızmı , Demekki allah sevdiği kula daha fazla mükafat vermek için onu dünyada çilelerle imtihan ediyor.reşbhte hata olmaz çocuğunu seven ana baba onu yıllarca okutur. hersabah kaldırır, ders çalışmak için zorlar o ççocuk için azaptır o ana babanın o çocuğa kastımı var yok adam olması için bu zülmü yapıyor ona ama onu sevmese okutmaz çocukta zahmet etmez hangisi çocuğuna dost. sayın okurlarım unutmayalımki kafirlerin refahı zwenginliği en 70 senedir halbuki nüslümanların refahı ve zenginliği ebedi olarak cennette kalmaktır.Biliyorsunuz.İmamı azam zengindi. birgün gümüş eğerli paha biçilmez saf kan asil atıyla ve son derece zengin giyimle dolaşırken Kakir bir kafir atın önüne geçmiş imamı azamı durdurmuş demişki Hani bu dünya müslümanlara cehennem kafirlere cennetti sana bak bana bak .Evet doğrudur demiş öyledir ama benim şu andaki sahip olduğum nimetler cennetteki kazanacağım nimetlerin yanında bir hiçtir.Seninde bu dünyada yaşadığın sıkıntılar cehennemde ayaşayacağın sıkıntılar yanında bir hiçtir. sayın okurlarım çok uzattığımın farkındayım o nedenle müslümanların zaferi ne zaman, ne zaman islam dünyaya hakim olacaktır. bu konuda 50 ayet olduğu halde sadece bir kaç ayet numarası verecemki merak eden arkadaşlar araştırsın.(saff.13)” Seveceğiniz başka birşey var mümünlera müjdeleki Allahın yardım ve fethi çok yakındır.”bakınız.(saff.8,kalem.48,mümin.77,tarık.15,aliimran.139,enbiye.105,hac.40,hac.48,kehf.59,meryem.75,meryem.84,enfal.8,isra.81,nur.55,enbiye.18,hac.61,saffat.172,fatır.45,mümüin.21,isra.5)v.b merak eden okuyucularımın dikkatine sunulur. selam ve dua ile